Quản lý API
Nhắc nhở

Mỗi người dùng có thể tạo nhiều nhất 5 khoá

Vui lòng không tiết lộ chìa khóa của bạn cho bất kỳ ai để tránh mất tài sản. Vì lý do bảo mật, chúng tôi đề nghị mỗi Khóa API nên liên kết tối đa 4 địa chỉ IP. Nếu chỉ có một địa chỉ IP, bạn có thể nhập trực tiếp địa chỉ đó. Nếu có nhiều địa chỉ IP, bạn nên tách chúng bằng dấu phẩy (ví dụ: 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3).

  • Thời gian Ghi chú Access Key Bind Ip Address Thời gian có hiệu lực còn lại (ngày) Trạng thái Thao tác