Exchange fee*Biểu đồ phí giao dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch tiền điện tử. Không có phí giao dịch được tính trên các giao dịch OTC hoặc chuyển khoản.
  • 1. Lệnh là lệnh giới hạn mà bạn thực hiện chưa thành giao với lệnh hiện tại, đồng thời là lệnh chờ được đặt trong lệnh mua bán để chờ thành giao, nó tăng thêm tính lưu động của lệnh mua bán.
  • 2. Khi lệnh chờ của người khác chủ động thành giao với lệnh chờ mà bạn thực hiện, bạn sẽ thanh toán chi phí thủ tục giao dịch của lệnh (vui lòng chú ý khi lệnh giới hạn của người khác thành giao với lệnh giới hạn của bạn, mà thời gian thực hiện lệnh lại sớm hơn bạn, bạn sẽ thanh toán phí nuốt lệnh).
  • 3. Nuốt lệnh là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường mà bạn thực hiện thành giao trực tiếp với lệnh hiện tại.
  • 4. Khi lệnh chờ mà bạn thực hiện chủ động thành giao với lệnh chờ của người khác, bạn sẽ thanh toán phí thủ tục giao dịch nuốt lệnh.
  • 5. Phí thủ tục giao dịch sẽ được trừ từ trong tổng mức giao dịch của bạn. Nếu sau khi thành giao nhận được tài sản Bitcoin, thì thanh toán phí thủ tục giao dịch Bitcoin.
Cặp giao dịch Lệnh Nuốt lệnh

Tỷ lệ phí giao dịch thực tế

Tỷ lệ phí giao dịch thực tế = ***chiết khấu cấp phí * phí thông thường

  • 1. Maker là lệnh giới hạn bạn đặt không được thực hiện và các lệnh giao dịch hiện tại và đang chờ để trong sổ lệnh để được thực hiện.
  • 2. Khi lệnh chờ của người khác chủ động thành giao với lệnh chờ mà bạn thực hiện, bạn sẽ phải thanh toán chi phí thủ tục giao dịch nuốt lệnh
  • 3. Các cấp phí: Được giảm giá khác nhau theo tổng lượng giao dịch trong 30 ngày gần nhất. Tỷ lệ phí thực tế = Chiết khấu phí tỷ lệ các cấp* Tỷ lệ phí thông thường;

Chi tiết nhiều hơn

Phí chiết khấu theo cấp
Vào lúc 0:00 mỗi ngày sẽ tính toán tổng lượng giao dịch 30 ngày gần nhất (chuyển đổi thành BTC)
Vào 2:00 mỗi ngày, các mức tỷ lệ phí theo cấp thỏa mãn các điều kiện được cập nhật tự động. Giao dịch trong cùng ngày được hưởng chiết khấu theo tỷ lệ của cấp mới.

Lượng giao dịch 30 ngày gần đây--- BTC

Phí thông thường

Cặp giao dịch Lệnh Nuốt lệnh