Sử dụng thuyết minh API

Vui lòng tạo và quản lý API Key trên trang "{{Quản lý tài khoản API }}".

URL gốc là:

---

Tất cả các cặp giao dịch được hỗ trợ.

Tiệp tài liệu sử dụng API https://cloudapidoc.github.io/API_Docs/v1/rest/

Maker với chiến lược xuất sắc và khối lượng giao dịch lớn được chào đón để tham gia vào dự án sản xuất thị trường dài hạn. Nếu tài khoản của bạn có số dư lớn hơn 20 BTC, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp thông tin sau (dự án của nhà tạo lập thị trường không hỗ trợ các khoản khấu trừ Điểm, VIP, các chiến dịch liên quan đến khối lượng hoặc bất kỳ hình thức giảm giá nào).

1. UID (uid Không tồn tại bất kì ưu đãi nào)

2. Cung cấp ảnh chụp màn hình về khối lượng giao dịch của nhà sản xuất trên các nền tảng giao dịch khác (chẳng hạn như khối lượng giao dịch trong vòng 30 ngày hoặc cấp VIP, v.v.)